Utazási feltételek

Utazási feltételek
 
a GEOTOURS Kft. Utazási Iroda által szervezett utazásokhoz, egyénileg vagy csoportosan történõ utazás, csomagtúrák, csak repülőjegy vagy szálláshely foglalása esetén.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Geotours Kft. (továbbiakban Utazásszervező) az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. Rendeletben és a Ptk. 1959. évi IV. törvény 415-416. paragrafusaiban foglaltakat kell alkalmazni.

____________________________________________

A GEOTOURS Kft. Utazási Iroda adatai:

Székhely / levelezési cím:  H-1072 Budapest, Klauzál tér 1.

Telephely: H-1072 Budapest, Nagy Diófa utca 1.

Telefon: +361428-0137 Fax: +361428-0138

Adószám: 13931173-2-41

____________________________________________

A GEOTOURS Kft. nyilvántartó bírósága a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

1051 Budapest, Nádor utca 28.

Tel: +361354-4800 Fax: +361311-1216.  E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu

Cégjegyzékszám:  01-09-880473

____________________________________________

Számlatulajdonos:  Geotours Kft.

Bankszámlaszám: OTP BANK 11705008-29903531

____________________________________________

Az utazásszervezőt engedélyező ill. hatósági nyilvántartást vezető hatóság neve, elérhetősége:

Magyar Kereskedelmi Engedélyező Hivatal

1124. Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Levélcím: 1534. Budapest, BKKOP pf. 919.

Tel.: +3614585537, fax: +3614585847., internet: www.mkeh.gov.hu

MKEH engedélyszám: U-000856

_____________________________________________

Vagyoni biztosíték: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Elérhetőség: Meira Kft.  az Union Biztosító utasbiztosítási vezérügynöksége1137 Budapest, Szent István krt. 22., Levélcím: 1391 Budapest, Pf.: 216.Tel: +361349-3777 Fax: +361349-2478. Kötvényszám: UKB-310/2011.

A vagyoni biztosíték a NEMZETKÖZI UTAZÁSSZERVEZÉS -sel kapcsolatos tevékenységet hivatott fedezni.

1.) Az utazási szerzõdés megkötése

1.1. Az utazási szerzõdés érvényesen akkor jön létre, ha az utazásszervezõ és az utas között írásban megkötésre kerül, az utazásszervezõ a szerzõdés egy példányát az utasnak átadta és az utas a lefoglalt utazásra 40% díjelõleget megfizet.

1.2. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az utazásszervezõ nem köteles megvizsgálni, hogy a 3. személy jogszerûen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselõjének kell tekinteni, és az utazási szerzõdés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelõ kötelezettségek az utas javára szerzõdést kötõ 3. személyt terhelik.

2.) Szolgáltatások, részvételi díj

2.1. Az utazásszervezõ a katalógusban vagy az utazási ajánlatban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban és az utazási szerzõdésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítõ útján nyújtani. Az utazásszervezõ jogosult az elõzõ mondatban felsorolt okmányokban körülírt idegenforgalmi szolgáltatásoknak teljesen megfelelõ szolgáltatást nyújtani, még az említett okiratokban megnevezett szolgáltatóktól különbözõ szolgáltatók útján is (azonos kategórián belüli változtatás joga).

2.2. Az utas a részvételi díj teljes összegét az utazás megkezdése elõtt 30 nappal (apartman foglalása esetén 45 nappal) köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni. Amennyiben az utas befizetését az aktuális idõpontban nem teljesítette, az utazási szerzõdéstõl az utazásszervezõ egyoldalúan elállhat, és a 4.3. illetve 4.4. pontokban foglaltakat érvényesíteni. Az utazás megkezdését megelõzõ 30 napon (apartman 45 napon) belül történõ foglalás (szerzõdéskötés) esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi díj megfizetésekor az utazásszervezõ köteles az utast az utazási dokumentumok átadásáról tájékoztatni.

2.3. Az utazásszervezõ az utazási dokumentumokat köteles legkésõbb az utazás megkezdésekor az utasnak átadni.

3.) Szolgáltatás- és díjváltozások

3.1. Az utazásszervezõ köteles a 2.1. pontban leírt szolgáltatások és részvételi díj megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, az indokok egyidejû közlésével értesíteni.

3.2. Amennyiben a szolgáltatások megváltozása lényeges mértékû, és az utas az utazást a megváltozott szolgáltatásokkal nem kívánja igénybe venni, úgy a szerzõdéstõl elállhat és

a.) az eredetivel azonos értékû helyettesítõ szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az utazásszervezõnek lehetõsége van, vagy

b.) követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

Ha a helyettesítõ szolgáltatás magasabb értékû, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékû, az utazásszervezõ köteles az utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni.

3.3. Az utazásszervezõ jogosult a részvételi díjat az utazási szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetetten érintõ bel- vagy külföldi hatóság által megállapított vagy jóváhagyott árváltozás, fuvardíjváltozás, adókban vagy más állami befizetésekben bekövetkezett változás, valamint a valuta/devizaárfolyam változása miatt felemelni.

4.4

Az  GEOTOURS Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

4.) Az utas szerzõdéstõl való elállási és módosítási joga

4.1. Az utasnak joga van az utazási szerzõdéstõl az utazás megkezdése elõtt bármikor lemondási díj megfizetése ellenében elállni. Az utas köteles az elállást írásban (levél, távirat, telefax, e-mail) az utazásszervezõvel az utazás részvételi számára hivatkozva közölni. Az elállási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak számít az is, ha az utas az utazást elõzetes nyilatkozattétel nélkül (no show) nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazás kezdetének idõpontja tekintendõ elállási idõpontnak.

4.2. Amennyiben az utas nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (3.2. pont) vagy 10%-ot meghaladó részvételi díjemelés miatt áll el az utazási szerzõdéstõl, köteles az utazásszervezõ költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

4.3. Felmerülõ költségek (a megrendelés lemondásakor) apartmanok, nyaralók esetében

az utazás kezdete elõtt:

45. napig a részvételi díj 10%-a

44-35 nappal a részvételi díj 50%-a

34 napon belül valamint az utazás meg nem kezdése esetén (no show) a részvételi díj 100%-a

de minden esetben min. 6.500,-Ft.

4.4. Felmerülõ költségek (a megrendelés lemondásakor) szállodák esetében az utazás kezdete elõtt:

35. napon belül a részvételi díj 100%-a

az utazás meg nem kezdése esetén (no show) 100%-a

4.5. Amennyiben az utas a lemondás idõpontjában egy pótrésztvevõt hoz, akire az utazási szerzõdésbõl eredõ jogait és kötelezettségeit átruházza (214/1196.Korm.r.,9.par.), ezt írásban az utazásszervezõvel közli, és ezt a pótrésztvevõ írásban elfogadja, akkor a lemondási díj helyett csak 6.500,-Ft módosítási díjat köteles fizetni.

4.6. Az utas az utazási szerzõdés szerinti foglalásának módosítását bármikor kezdeményezheti. Az utazás megkezdése elõtti 30. napig szállodában, illetve 45. napig apartmanban és nyaralóban módosításért, névváltoztatásért, az utólagos különleges kívánságért, valamint a foglalás kiegészítéséért, mint gyermekágy, háziállat stb. az utazásszervezõ 6.500,-Ft módosítási díjat (költségtérítés) számol fel.

Az utazás megkezdése elõtt 30 napon belül szállodafoglalásnál és 45 napon belül apartman- ill. nyaralóbérlés esetén a foglalás módosítása a szerzõdéstõl való elállásnak és új foglalásnak minõsül. A lemondási díjak a 4.3. és 4.4. pontokban vannak részletezve.

5.) Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció

5.1. A szolgáltatás nem az utazási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõ, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége az eltérést vagy hiányt az utazásszervezõ helyi megbízottjának vagy képviselõjének illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést jegyzõkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát az utasnak átadnia és errõl az utazásszervezõt tájékoztatnia, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtennie.

Amennyiben az utas a fent említett jelentést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye csökkenhet, vagy megszûnhet. Az utazásszervezõ helyi megbízottja, képviselõje vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje.

5.2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsõsorban kijavítás iránti igény. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült kijavítani, akkor az utas köteles az utazás befejezésekor az utazásszervezõnél írásban reklamálni.

5.3. A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszésébõl, megsérülésébõl eredõ károkra.

5.4. Az utas által az utazási szerzõdés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az utas felel.

5.5. Az utas a hibás teljesítésbõl fakadó igényeire egyebekben a 214/1996 Korm.r. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

6.) Az utazásszervezõ elállása az utazási szerzõdéstõl

6.1. Az utazásszervezõ az alábbi esetekben állhat el az utazási szerzõdéstõl:

6.1.1. Csoportos utazás esetén az utazás megkezdését megelõzõ 15. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám nem gyûlik össze, vagy ha a szerzõdéskötés után más olyan lényeges körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait - minden észszerû lehetõséget kimerítve - meghaladja.

6.1.2. Bármely idõpontban, ha az utazás teljesítését a szerzõdéskötéskor elõre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (vis maior) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák.

6.1.3. Az utazás megkezdése után, az utas szerzõdésszegõ magatartása miatt, valamint ha az utas az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja vagy utastársaival ill. harmadik személyekkel szemben az együtttartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít, és ettõl kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik.

6.2. Az utazásszervezõ elállása esetén (kivéve 6.1.3. pontban foglaltak esetén) köteles az utasnak másik, a szerzõdésnek megfelelõ, vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani. Amennyiben az utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utazásszervezõ köteles az utas által megfizetett részvételi díjat illetve díjelõleget teljes egészében visszafizetni.

6.3. Ha az utazásszervezõ elállására a 6.1.2. pontban meghatározott okból, az utazás teljesítése során kerül sor, köteles az utas biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.

7.) Szerzõdési pontok hatályon kívül helyezése

Az utazási szerzõdés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után a teljes utazási szerzõdés hatályon kívül helyezését.

Ugyanez vonatkozik az Utazási Feltételekre is, valamint azokra a - az utazási szerzõdésben foglalt - szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban leírt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képezik a szerzõdés tárgyát, ha az utazásszervezõ által írásban vissza lettek igazolva.

8.) Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazásszervezõ köteles az utazási szerzõdés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az utas figyelmét felhívni. Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazásszervezõ a szerzõdésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazásszervezõ a 4.3. ill. 4.4. pontokban foglalt lemondási díjakat érvényesíti.

9.) Biztosítás

Az utazásszervezõ köteles az utast az utazási biztosítás megkötésének lehetõségeirõl megfelelõen tájékoztatni, különös tekintettel az utazási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

10/ Jogviták

A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni.

A szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
KERESÉS AZ OLDALON
[részletes keresés]
ONLINE FOGLALÁS
REPÜLŐJEGY
SZÁLLÁSFOGLALÁS
AUTÓBÉRLÉS
BIZTOSÍTÁS
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

FACEBOOK